βανδαλισμοί και εκκένωση του κατηλειμμένου χώρου Ανοιχτού 3ου

κείμενο ενημέρωσης για την εκκένωση του Ανοιχτού 3ου